Direttrice generale di AIEL – Associazione italiana energie agroforestali.